Bản quyền

Trừ trường hợp được chú thích đặc biệt về bản quyền, tất cả các bài viết của Nhiệt Huyết cũng như các bài đóng góp bởi thành viên/khách đều được ấn hành theo phiên bản này của Creative Commons License. Theo đó:

  • Bạn có quyền đăng lại thoải mái bài của Nhiệt Huyết.
  • Bạn có thể sử dụng hoặc/và thay đổi bài của Nhiệt Huyết theo cách của bạn.

Tuy nhiên, Nhiệt Huyết chỉ cho phép bạn làm như vậy khi bạn tuân thủ ba điều kiện sau:

  • Nếu bạn đăng lại các bài viết (hoặc một phần các bài viết) thì phải ghi rõ nguồnliên kết đến Nhiệt Huyết.
  • Các bài đăng lại không được vì lợi nhuận. Nếu muốn vậy xin bạn hỏi ý kiến chúng tôi trước.
  • Trong trường hợp bạn sửa đổi bài của Nhiệt Huyết, bài viết mới của bạn cũng phải được cấp theo bản quyền này của Creative Commons License.

Luật lệ rườm rà vậy thôi, nói tóm lại bạn có quyền sao chép và sử dụng bài của Nhiệt Huyết thoải mái miễn là ghi chú về chúng tôi và cũng gán bản quyền tương tự cho bài của bạn.

Bản quyền các tranh ảnh (ảnh chụp và vẽ) thuộc về tác giả riêng của chúng.

Dự án môi trường